Smlouva o dočasném pronájmu Chalupy „U nás doma“ v Horní Moravici č. 41

Pronajímatel – majitel 

Ing. Lubomír Jegla
IČO 47350113
Luční čtvrť 2031
686 03 Staré Město

Telefon 725 859 358
E-mail lubomir.jegla@gmail.com
Číslo účtu  2629690138/0800 Česká spořitelna

Nájemce – klient

Jméno a příjmení: ………………………………………………………….................
Adresa bydliště: ……………………………………………………………....................................................................................
ČOP: ………………………………...................
Telefon: …………………………………..........                                                                                                                      E-mail: ………………………………………….....

Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu je rodinný dům v Horní Moravice č.p. 41 a jeho vybavení. 

Doba pronájmu:

Datum příjezdu   …………………………                  Datum odjezdu  …………………………….

Celkový počet osob    ………………………             z toho dětí do 18 let …………………………

Cena

Cena za smluvenou dobu pobytu byla dohodnuta na …………………...Kč.

Záloha ve výši……………………. Kč byla uhrazena na náš účet dne …………………………

V ceně je zahrnuto  - pobyt v objektu na smluvenou dobu, povlečení, parkování.

V ceně není zahrnuto-poplatek obci za pobyt, spotřeba el. energie, plynu, vody, krb. dřeva a provoz sauny.

Povinnosti klienta

Pobyt jakýchkoliv zvířat není povolen /mimo psů menších plemen-do 10 kg, za poplatek a po dohodě s majitelem/!

Nedodržení uvedených podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!!!

Povinnosti majitele

Poplatek obci za pobyt

Počet dospělých ……… x 20 Kč x počet nocí ……... = ………….. Kč

Ostatní ujednání

Klient byl seznámen s obsluhou objektu a jeho zařízením. Přebírá plnou zodpovědnost za jeho poškození způsobené nevhodným zacházením, obsluhou nebo nedbalostí – a to za všechny účastníky pobytu. Vzniklé škody se zavazuje uhradit při zpětném předávání objektu, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.

Seznam zjištěných závad při převzetí -

 

Seznam zjištěných závad při vracení -

 

Klient svým podpisem stvrzuje, že podmínky Smlouvy o dočasném pronájmu jsou mu známy, souhlasí s nimi a všechny údaje jsou vyplněny správně. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané Smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnost okamžikem úhrady doplatku z celkové částky za dohodnutý pobyt. 

 

 Doplatek pobytové částky: ……………….......Kč     vratná kauce: ……………Kč    kauce vrácena dne …………………….

 

V Horní Moravici …………………                Pronajímatel……………………            Nájemce………………………......................

Soubory

  • Smlouva o dočasném pronájmu Chalupy U nás doma (Stáhnout)